Följ Visma

Visma lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Fortnox

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2016 07:30 CET

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

PRESSMEDDELANDE, 14 mars 2016

Visma lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Fortnox

Visma AS (”Visma”) - en ledande leverantör av affärssystem, outsourcingstjänster och redovisnings- och administrationstjänster i Norden - lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Fortnox AB (publ) (”Fortnox” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Fortnox till Visma för 24 kronor per aktie (”Aktierna”) och samtliga sina teckningsoptioner till ett pris om 8,66 kronor per teckningsoption (”Teckningsoptionerna”) (”Erbjudandet”). Aktierna i Fortnox är upptagna till handel på NGM Nordic MTF.

Erbjudandet i sammandrag

- Visma erbjuder 24 kronor kontant för varje Aktie i Fortnox (”Erbjudandevederlaget”) och 8,66 kronor kontant för varje Teckningsoption i Fortnox1. Visma förbehåller sig rätten att justera vederlaget för varje Aktie och Teckningsoption om antalet utestående Aktier och/eller Teckningsoptioner är föremål för förändringar fram till utgången av acceptfristen. Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 1 406 miljoner kronor.2

- Erbjudandet innebär en premie om:

- cirka 52 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 15,78 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörande av Erbjudandet;

- cirka 43 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 16,83 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörande av Erbjudandet;

-  cirka 32 % jämfört med stängningskursen om 18,20 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF den 11 mars 2016, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande; och

1 Om Fortnox betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån.

2 Baserat på 58 417 259 Aktier, motsvarande det totala antalet utgivna Aktier i Fortnox och 470 000 utestående Teckningsoptioner. Fortnox innehar inga egna Aktier eller Teckningsoptioner.

-  cirka 28 % jämfört med den högsta noterade betalkursen för Fortnox-aktien sedan Fortnox-aktien togs upp till handel den 14 maj 2007 (som var 18,70 kronor, registrerat den 11 mars 2016).

- Fortnox styrelse har beslutat att rekommendera Bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet.

- Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet är fullt finansierat genom befintliga och tillgängliga kontanta medel och Vismas ägare har därutöver oåterkalleligen och utan förbehåll åtagit sig att vid behov tillhandahålla ytterligare finansiering.

-  Acceptperioden i Erbjudandet beräknas inledas omkring den 31 mars 2016 och avslutas omkring den 21 april 2016. Utbetalning av likvid beräknas ske omkring den 28 april 2016.

”Vi har imponerats av Fortnox framgångar under de senaste åren och vi ser fram emot att Fortnox kvalitetsprodukter, framgångsrika ledningsgrupp och duktiga medarbetare blir en del av Visma-koncernen. Vi är glada att styrelsen för Fortnox har rekommenderat vårt erbjudande och ser värdet som Visma-koncernen kan ge till nästa steg av utvecklingen av Fortnox verksamhet”, säger Øystein Moan, VD för Visma.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Visma har följt den lovande utvecklingen av Fortnox under en längre tid och ser tydliga industriella fördelar med att kombinera de två verksamheterna och skapa en utökad nordeuropeisk programvara och serviceplattform, med en stark hemmabas i Norden. Visma bedömer att verksamheterna har produktutbud och produktsegment som kompletterar varandra, vilket gör det möjligt för bolagen att erbjuda ett bättre tjänsteutbud till sina kunder inom Visma-koncernen. Visma ser uppenbara möjligheter i att kunna bedriva korsförsäljning från sin breda produktportfölj till Fortnox stora kundbas.

Ledning och anställda

Fullföljandet av Erbjudandet förväntas inte i sig medföra några legala, ekonomiska eller övriga arbetsrelaterade konsekvenser för Fortnox anställda.

Visma avser att behålla Fortnox verksamhet som en som en fristående enhet inom Visma-koncernen. Fortnox kommer att fortsätta att bedriva sin verksamhet under sitt befintliga varumärke. Avsikten är att Fortnox kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet på nuvarande driftsställen och Visma räknar med att Fortnox framgångsrika ledningsgrupp kommer att fortsätta att leda en positiv utveckling för Fortnox som en del av Visma-koncernen.

Erbjudandet

Visma erbjuder:

- 24 kronor kontant för varje Aktie i Fortnox, och
- 8,66 kronor kontant för varje Teckningsoption. Värdet på Teckningsoptionerna motsvarar det s.k. ”see through”-värdet beräknat med utgångspunkt i det erbjudna vederlaget för Aktierna.3

Om Fortnox betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån.

Courtage kommer inte att utgå i samband med redovisning av likvid för de av Visma förvärvade Aktierna eller Teckningsoptionerna i Erbjudandet.

Erbjudandet innebär en premie om:

- cirka 52 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 15,78 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörande av Erbjudandet;

-  cirka 43 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 16,83 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörande av Erbjudandet;

-  cirka 32 % jämfört med stängningskursen om 18,20 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF den 11 mars 2016, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande; och

- cirka 28 % jämfört med den högsta noterade betalkursen för Fortnox-aktien sedan Fortnox-aktien togs upp till handel den 14 maj 2007 (som var 18,70 kronor, registrerat den 11 mars 2016).

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 1 406 miljoner kronor, baserat på totalt 58 417 259 utestående Aktier och 470 000 utestående Teckningsoptioner. Fortnox innehar inga egna Aktier eller Teckningsoptioner.

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet är fullt finansierat genom befintliga och tillgängliga kontanta medel och Vismas ägare har därutöver oåterkalleligen och utan förbehåll åtagit sig att vid behov tillhandahålla ytterligare finansiering.

Vid tidpunkten för detta offentliggörande innehar Visma inte några Aktier i Fortnox eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Fortnox-aktier. Visma har inte heller under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande förvärvat eller åtagit sig att förvärva några Aktier i

3 Det erbjudna priset på Teckningsoptionerna motsvarar det s.k. ”see through”-värdet beräknat med utgångspunkt i det erbjudna vederlaget för Aktierna minus teckningskursen om 15,34 kronor som ska betalas vid utnyttjande av Teckningsoptionen.

Fortnox eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering mot Fortnox-aktier.

Visma kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, Aktier i Fortnox utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller överenskommelser kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med svensk lag och NGM Nordic MTFs Takeover-regler (”Takeover-reglerna”), och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Rekommendation från Fortnox styrelse

Fortnox styrelse har beslutat att rekommendera Bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att:

i) Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Visma blir ägare till mer än 50 % av det totala antalet Aktier i Bolaget (efter full utspädning);

ii) samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Fortnox erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd, godkännanden, beslut eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall, på för Visma acceptabla villkor;

iii) inga omständigheter, som Visma inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka, Fortnox försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;

iv) varken Erbjudandet eller förvärvet av Fortnox helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas och som Visma inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande;

v) Fortnox inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande;

vi) ingen information som offentliggjorts av Fortnox eller lämnats av Fortnox till Visma är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Fortnox har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Fortnox; samt

vii) inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva Aktier i Fortnox på villkor som för aktieägarna i Bolaget är förmånligare än Erbjudandet.

Visma förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor ii) - vii) kommer emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Vismas förvärv av Aktier i Fortnox.

Visma förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive att, såvitt avser villkor i) ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.

Förvärvet av Fortnox förutsätter godkännande från Konkurrensverket i Sverige.

Visma i korthet

Visma är ett norskt aktiebolag med organisationsnummer 936796702 och med säte och huvudkontor i Oslo, med adress Karenlyst Allé 56, Oslo.

Visma effektiviserar verksamheter genom att erbjuda produkter och tjänster inom programvara, outsourcing, inköpslösningar, IT-betalningslösningar och IT-relaterade projekt samt konsulttjänster. Visma förenklar och digitaliserar verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster och ytterligare 330 000 använder Visma som hosting-partner.

Visma-koncernen består av tre divisioner: Software SMB (Solutions for Small and Medium sized Businesses), Software GLA (Solutions for Government Institutions and Large Enterprises) samt BPO (Accounting, Payroll and Financial Consultancy Services). Visma-koncernen har 7 400 anställda och nettoomsättningen uppgick till 8 338 miljoner norska kronor under 2015.

Visma ägs för närvarande av investmentbolagen; Cinven, HgCapital och KKR, samt av ledning och nyckelpersonal.

För mer information om Visma, vänligen besök www.Visma.com.

Due diligence

Visma har genomfört en sedvanlig begränsad företagsutvärdering (så kallad due diligence-undersökning) av Fortnox i samband med förberedelserna inför Erbjudandet. Fortnox har meddelat Visma att i samband med denna granskning har Visma erhållit viss information som inte tidigare offentliggjorts som rör moderbolaget Fortnox AB:s preliminära finansiella resultat avseende januari 2016 och moderbolaget Fortnox AB:s rullande licensintäkter under februari 2016 och att sådan information kan rimligen förväntas påverka priset på Fortnox Aktier. Fortnox har vidare informerat Visma att sådan information kommer att offentliggöras till marknaden i samband med Fortnox rekommendation rörande Erbjudandet.

Preliminär tidplan

Beräknat datum för offentliggörande
av erbjudandehandlingen: 30 mars 2016
Beräknad anmälningsperiod: 31 mars 2016 – 21 april 2016
Beräknad likviddag: 28 april 2016 (förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast den 25 april 2016

Visma förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Visma kommer att offentliggöra sådana förlängningar av acceptperioden och/eller senareläggningar av redovisning av likvid genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.

Tvångsinlösen och avnotering

Om Visma blir ägare till mer än 90 % av Aktierna i Fortnox (efter full utspädning) avser Visma att påkalla tvångsinlösen av resterande Aktier och Teckningsoptioner i Bolaget enligt aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed kommer Visma att verka för att Fortnox Aktier avnoteras från NGM Nordic MTF.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Visma och Fortnox aktieägare med anledning av Erbjudandet, ska regleras och tolkas enligt svensk materiell rätt. Tvist rörande Erbjudandet, eller som uppkommer i anslutning därtill, ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare åtar sig Visma att följa ovan angivna regler, avgöranden och besked.

Rådgivare

Visma har anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

_________________________

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av Visma i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2016, 07.30 CET.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.visma.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Øystein Moan, VD, Visma AS, +47 920 80 000

Kort beskrivning av Fortnox

Med cirka 115 000 kunder är Fortnox en ledande leverantör av redovisnings- och finansiella system för små och medelstora företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer.

Fortnox erbjuder ett komplett utbud av program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. Fortnox erbjuder även ett antal plustjänster som e-faktura, fakturatolkning och kreditupplysning.

Fortnox grundades år 2001, har huvudkvarter i Växjö och har 139 anställda. Bolagets Aktie är upptagen till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet FNOX.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Visma kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Visma kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Med “USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”bedöms”, ”förväntas” eller ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Vismas kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Visma har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av lagstiftning och annan reglering.

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara, outsourcingtjänster, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och konsultverksamhet. Vi förenklar och automatiserar verksamhetsprocesser både inom privat och offentlig sektor. 400 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster, och ytterligare 330 000 använder oss som hostingpartner. Vi är 7 400 anställda och omsatte 8 338 miljoner norska kronor 2015.

Bifogade filer

PDF-dokument